Regulaminy

Regulamin Ustalania Opłat Dostawy Energii Cieplnej do Lokali Mieszkalnych i Użytkowych Wyposażonych w Instalacje Centralnego Ogrzewania i Centralnej Ciepłej Wody (pdf)

Regulamin Rozliczania Kosztów Dostawy Wody (pdf)

Regulamin Rozliczania Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej z Członkami lub Najemcami Zwalniającymi Lokale oraz Obowiązki Spółdzielni i Członków z Tytułu Użytkowania Lokali (pdf)

Regulamin Ustalania i Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Opłat za Użytkowanie Lokali (pdf)

Regulamin Porządku Domowego Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieruszowie (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.