Dodatek mieszkaniowy

Informacje na temat dodatku mieszkaniowego i warunków uzyskania dodatku dostępne są na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie: mgops.pl/dodatek-mieszkaniowy/.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (pdf)

Potwierdzony w kasie spółdzielni wniosek należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21.

Deklaracja o wysokości dochodów (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.