Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi remontowej nawierzchni na os. Waryńskiego w Wieruszowie (1/2023)

Ogłoszenie
Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
(1/2023)

Zarząd Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza w dniu 3 sierpnia 2023 roku przetarg nieograniczony na wykonanie usługi remontowej nawierzchni na os. Waryńskiego w Wieruszowie.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres:

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
98-400 Wieruszów
ul. Ludwika Waryńskiego 37

do dnia 18.08.2023 r. do godziny 12:00.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr 502 471 820 oraz na stronie internetowej Spółdzielni wsm-wieruszow.net w zakładce Przetargi.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie usługi remontowej nawierzchni na os. Waryńskiego w Wieruszowie (1/2023) (pdf)