Ogłoszenie o planowanej wycince drzew – Sokolniki

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew – Sokolniki (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.