Oświadczenie w sprawie liczby osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym

Informujemy o obowiązku do pisemnego poinformowania Spółdzielni o każdorazowej zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu przez złożenie oświadczenia w biurze Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia takiej okoliczności.

Wydrukowane i wypełnione oświadczenie można wrzucić do skrzynki przy drzwiach wejściowych do spółdzielni.

W przypadku braku możliwości wydruku prosimy o kontakt telefoniczny, druk oświadczenia zostanie wtedy dostarczony do Państwa skrzynki pocztowej.

Oświadczenie właściciela lokalu, lokatora lub najemcy w sprawie liczby osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.