Ogłoszenie o pracę – KONSERWATOR ZIELENI–PRACOWNIK GOSPODARCZY

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (ul. Waryńskiego 37 w Wieruszowie) poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko:

 

KONSERWATOR ZIELENI – PRACOWNIK GOSPODARCZY

Oferujemy:

– umowa o pracę,

– pełny etat,

– zatrudnienie od 1 stycznia 2022 r.

 

Główne obowiązki:

– pielęgnacja zieleni, trawników i krzewów,

– utrzymanie czystości na terenie Spółdzielni,

– wykonywanie drobnych prac remontowych.

Mile widziane doświadczenie przy naprawach hydraulicznych, pracach murarsko-malarskich, uprawnienia elektryczne.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV (wraz z numerem telefonu) do Spółdzielni drogą e-mailową na adres: biuro@wsm-wieruszow.net lub dostarczenie dokumentów do biura Spółdzielni (98-400 Wieruszów, ul. Waryń­skiego 37) w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.

Informujemy, że skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami.

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wieruszowską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 37 moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).”

 

1) Administratorem danych osobowych jest Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Waryńskiego 37, Wieruszów (dalej: „Spółdzielnia”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie Spółdzielni, korespondencyjnie na ww. podany adres, pod nr tel. 62 784 16 22 lub adresem e-mail:
biuro@wsm-wieruszow.net

2) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z przepisów Kodeksu pracy,

c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na weryfikacji kwalifikacji kandydata do wypełniania obowiązków na oferowanym stanowisku.

3) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury.

4) Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć personel Administratora, a także inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz obsługi korespondencji z kandydatem.

Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.

5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących procesu rekrutacyjnego.

6) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.