Polityka cookies

1. Ser­wis nie zbiera w spo­sób auto­ma­tyczny żadnych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i prze­zna­czone są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wisu. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.

3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu pliki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Serwisu.

4. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w celu:

 • dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych Ser­wisu do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­nika oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pliki te pozwa­lają roz­po­znać urzą­dze­nie Użyt­kow­nika Ser­wisu i odpo­wied­nio wyświe­tlić stronę inter­ne­tową, dosto­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb;
 • two­rze­nia sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­nicy Ser­wisu korzy­stają ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawartości;
 • utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­nika Ser­wisu (po zalo­go­wa­niu), dzięki któ­rej Użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wisu ponow­nie wpi­sy­wać loginu i hasła;

5. W ramach Ser­wisu sto­so­wane są dwa zasad­ni­cze rodzaje pli­ków cookies: „sesyjne” (ses­sion cookies) oraz „stałe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyjne” są pli­kami tym­cza­so­wymi, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika do czasu wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia strony inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika przez czas okre­ślony w para­me­trach pli­ków cookies lub do czasu ich usu­nię­cia przez Użytkownika.

6. W ramach Ser­wisu sto­so­wane są nastę­pu­jące rodzaje pli­ków cookies:

 • „nie­zbędne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wyko­rzy­sty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Serwisu;
 • pliki cookies słu­żące do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wykorzystywane do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Serwisu;
 • „wydaj­no­ściowe” pliki cookies, umoż­li­wia­jące zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Serwisu;
 • „funk­cjo­nalne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez Użyt­kow­nika usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fejsu Użyt­kow­nika, np. w zakre­sie wybra­nego języka lub regionu, z któ­rego pocho­dzi Użyt­kow­nik, roz­miaru czcionki, wyglądu strony inter­ne­to­wej itp.;
 • „rekla­mowe” pliki cookies, umoż­li­wia­jące dostar­cza­nie Użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zainteresowań.

7. W wielu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy Ser­wisu mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmiany usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­nika Ser­wisu. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi pli­ków cookies dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki internetowej).

8. Ope­ra­tor Ser­wisu infor­muje, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych Serwisu.

9. Pliki cookies zamiesz­czane w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i wyko­rzy­sty­wane mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­to­rem Ser­wisu rekla­mo­daw­ców oraz partnerów.

10. Wię­cej infor­ma­cji na temat pli­ków cookies dostęp­nych jest w sek­cji „Pomoc” w menu prze­glą­darki internetowej.

11. Poziom ochrony przed cookies usta­wia się w każ­dej przeglądarce. Poziom ochrony przed cookies można usta­wić w swo­jej prze­glą­darce inter­ne­to­wej — aż do cał­ko­wi­tego blo­ko­wa­nia pli­ków cookies. Zwięk­sza to poziom bez­pie­czeń­stwa i ochrony danych, ale może także unie­moż­li­wiać nie­które funkcje. Jak zmie­nia się usta­wie­nia w naj­bar­dziej popu­lar­nych wyszu­ki­war­kach:

• Google Chrome
Trzeba klik­nąć na menu (w pra­wym gór­nym rogu), zakładka Usta­wie­nia > Pokaż usta­wie­nia zaawan­so­wane. W sek­cji „Pry­wat­ność” trzeba klik­nąć przy­cisk Usta­wie­nia tre­ści. W sek­cji „Pliki cookie” można zmie­nić nastę­pu­jące usta­wie­nia pli­ków cookie:

 • Usu­wa­nie pli­ków cookie
 • Domyślne blo­ko­wa­nie pli­ków cookie
 • Domyślne zezwa­la­nie na pliki cookie
 • Domyślne zacho­wy­wa­nie pli­ków cookie i danych stron do zamknię­cia prze­glą­darki
 • Okre­śla­nie wyjąt­ków dla pli­ków cookie z kon­kret­nych witryn lub domen

• Inter­net Explo­rer
Z menu prze­glą­darki (prawy górny róg): Narzę­dzia > Opcje Inter­ne­towe > Pry­wat­ność, przy­cisk Witryny. Suwa­kiem usta­wiamy poziom, zmianę zatwier­dzamy przy­ci­skiem OK.

• Mozilla Fire­fox
Z menu prze­glą­darki: Narzę­dzia > Opcje > Pry­wat­ność. Uak­tyw­nić pole Pro­gram Fire­fox: „będzie uży­wał usta­wień użytkownika”. O cia­stecz­kach (cookies) decy­duje zakli­ka­nie – bądź nie – pozy­cji Akcep­tuj cia­steczka.

• Opera
Z menu prze­glą­darki: Narzę­dzie > Pre­fe­ren­cje > Zaawansowane. O cia­stecz­kach decy­duje zazna­cze­nie – bądź nie – pozy­cji Cia­steczka.

• Safari
W menu roz­wi­ja­nym Safari trzeba wybrać Pre­fe­ren­cje i klik­nąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bez­pie­czeń­stwa w obsza­rze „Akcep­tuj pliki cookie”.