Oferta na roboty remontowe

Wieruszowska  Spółdzielnia  Mieszkaniowa w  Wieruszowie zaprasza do składania ofert na roboty remontowe w zakresie:

    1. Wykonywania robót remontowo – konserwacyjnych dotyczących instalacji elektrycznych i odgromowych.
    2. Wykonywania robót remontowo – konserwacyjnych w zakresie pokryć dachowych i robót blacharskich.
    3. Wykonywania robót remontowo – konserwacyjnych w zakresie robót murarsko-malarskich.
    4. Wykonywanie robot remontowo – konserwacyjnych  instalacji hydraulicznych (wod-kan., co, cwu).

Termin rozpoczęcia wykonywania robót z poz.  1-4 – 01.06.2017 r.
Termin zakończenia wykonywania robót z poz. 1-4 – 31.05.2020 r.

Od wykonawców wymagać się będzie posiadania aktualnych dokumentów:

  • rejestracji firmy z określeniem przedmiotu działalności ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania oferenta,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o płaceniu na bieżąco podatku i składek ubezpieczeniowych.

Informacje o warunkach zamówień w/w robot można uzyskać w biurze Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Waryńskiego 37, 98-400 Wieruszów oraz pod nr tel. 62 7841622.

Oferty wraz z kalkulacją na wykonanie zakresu robót z poz. 1, 2, 3 i 4  prosimy dostarczyć do biura spółdzielni do dnia 23.05.2017 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.05.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego.

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieruszowie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny.